top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του επισκέπτη στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν:


 

1. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο κατά τις ημερομηνίες ισχύος του εκάστοτε εισιτηρίου (μονοήμερο ή διήμερο) και είναι έγκυρο μόνο αν έχει αγοραστεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει για ένα μόνο άτομο.

 

2.  Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. 

Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

 

3. Έγκυρα θεωρούνται τα εισιτήρια που πωλούνται μέσω του more.com, των εμπορικών συνεργατών του more.com όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του, και στη γραμματεία του διοργανωτή κατά την ημέρα και ώρα λειτουργίας της εκδήλωσης.

 

4. Το εισιτήριο πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώρου εφόσον ζητηθεί. 

 

5. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, φιάλες και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. 

 

6. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της εκδήλωσης.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού και για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

 

7. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. 

 

8. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας/ώρας και χώρου, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά από τα μέσα της εκδήλωσης (website & social media). Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

 

9. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών, υγειονομικών απαγορεύσεων κλπ., οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Τα εισιτήρια σε αυτήν την περίπτωση μεταφέρονται σε διαφορετική ημερομηνία ή /και χώρο και διατηρούν την ισχύ τους. 

 

10. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα ταμεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα μέσα της εκδήλωσης (website & social media). Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης. Τυχόν έξοδα για την υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων (service fees) δεν επιστρέφονται.


 

12. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο του να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από τα καταστήματα εστίασης στο χώρο της εκδήλωσης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί δωρεάν παροχή.

 

13. Στην περίπτωση που με το εισιτήριο εξασφαλίζεται η δυνατότητα επίσκεψης/παρακολούθησης οποιουδήποτε δρώμενου εντός της εκδήλωσης που εξαρτάται από τρίτους συντελεστές, ανεξάρτητους από τους Διοργανωτές και ματαιωθεί, ο κάτοχος αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν.

 

14. Μέρη της εκδήλωσης βιντεοσκοπούνται. Μέλη και επισκέπτες της εκδήλωσης παραιτούνται από κάθε αξίωση έναντι των δικαιωμάτων χρήσης των πλάνων για εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα κινηματογράφησης, καταγραφής ήχου και εικόνων σχετικών με την εκδήλωση. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, η αγορά του εισιτηρίου, η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστούν ενέργειες δηλωτικές αποδοχής και παροχής συναίνεσης, στην οπτικοακουστική κινηματογράφηση και φωτογράφηση της όλης εκδήλωσης και στην εμφάνιση του ιδίου του επισκέπτη, καθώς και των ανηλίκων προσώπων που αυτός συνοδεύει στα γενικά φωτογραφικά πλάνα και τις λήψεις βίντεο και κινηματογραφικές λήψεις της εκδήλωσης.

 

15.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την χρονική στιγμή της διεξαγωγής της.

Οι θεατές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων του χώρου και να σέβονται τους υγειονομικούς κανονισμούς που έχουν τεθεί από τον Διοργανωτή καθ'όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο.

 

Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο - τηλέφωνο - διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.

bottom of page